Obecní úřad >> kontakty, informace >> povinně zveřejňované informace... 20.03.2019

Povinně zveřejňované informace na základě zákona 106/99 Sb.

1. Oficiální název
Obec Choťovice

2. Důvod a způsob založení
dle zákona č.128/2000 Sb.

3. Organizační struktura
Organizační strukturu zobrazíte poklepáním myší na odkaz (připravuje se)

4. Kontaktní spojení
Kontaktní adresu zobrazíte poklepáním myší na odkaz kontakt

5. Případné platby můžete poukázat na účet číslo 5227-191/0100 u KB Nymburk


6. IČO: 00640646

7. DIČ
DIČ: obec není plátcem DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce zobrazíte poklepáním myší na odkaz (připravuje se)

9. Žádosti o informace: osobně na OÚ v úřední hodiny nebo písemně na uvedené adrese

10. Příjem žádostí a dalších podání: osobně na OÚ v úřední hodiny nebo písemně na uvedené adrese

11. Opravné prostředky

Formulář odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace () - §16 zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím. Písemnosti přijímá osobně na OÚ v úřední hodiny
Písemně ve lhůtě: 15 dní.

12. Formuláře
Jednotlivé formuláře jsou k dispozici na OÚ v úřední hodiny

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Legalizace - ověřování pravosti podpisu na listinném dokumentu
Vidimace - ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
Žádost o vydání občanského průkazu
Žádost o vydání cestovního pasu
Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního
Uzavření manželství
Žádost o povolení změny jména nebo příjmení

14. Nejdůležitějí předpisy
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
Zákon č. 500/2004 - správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách
Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
POZNÁMKA: Tyto a další obecně závazné právní předpisy, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů, jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Poskytnuté informace na ústně podané žádosti, včetně žádostí podaných ústně telekomunikačním zařízením bez poplatku

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
V daném období nebyla přijata žádost dle tohoto zákona.

17. Seznam organizací
Místní knihovna